Nolikums

ZZ Čempionāta dalībnieki un komandas

1. Kas ir “ZZ Čempionāts”?

Latvijas skolēnu sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos starp skolēnu komandām 1. līdz 4. un 5. līdz 12. klašu grupās.

2. “ZZ Čempionāta” mērķi

Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū. Popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

3. “ZZ Čempionāta” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele 2” un zīmols “Zelta Zivtiņa” sadarbībā ar SIA “Inspired” Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus.

4. “ZZ Čempionāta” dalībnieki un komandu veidošana

Latvijas skolu skolēnu komandas, kuras veido: 1.- 4. klašu grupā – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā – 10 kopā ar Klases skolotāju/pieaugušo*) . 5- 12. klašu grupā – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā - 10) kopā ar klases skolotāju/pieaugušo*.
*Klases skolotājs/pieaugušais ir pilngadīga persona, kura ar skolas direktora atļauju atbalsta un pavada klasi ZZ Čempionāta norises laikā - klases audzinātājs, jebkurš skolotājs, kurš vēlas kopā ar klasi piedalīties ZZ Čempionātā vai klases skolēnu vecāku pārstāv Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par ZZ Čempionāta Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu, atbalsta klasi ZZ Čempionāta norises laikā visos posmos, tai skaitā, pavada klasi Fināla pasākuma laikā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Gadījumā, ja klasē ir vairāk kā 10 skolēnu, klases profilā (www.zzcempionats.lv) var reģistrēties visi skolēni un uzdevumu izpildē drīkst iesaistīties visa klase.
Tie klases skolēni, kuri nav reģistrējušies klases profilā, ZZ Čempionātā nepiedalās un nevar pretendēt uz balvām. Gadījumā, ja klasē ir mazāk kā 10 skolēnu, drīkst veidot apvienoto klašu komandu šādās klašu grupās: 5.-6.klase, 7.-9.klase, 10.-12. klase.

ZZ Čempionāta norise

5. ZZ Čempionāta posmi īsumā

Pieteikšanās un mājasdarba iesniegšana: no 2018.gada 26. februāra līdz - 25. martam.
Pusfināls: no 2018.gada 4. aprīļa līdz 25.aprīlim
Fināls: 2018.gada 24., 25., 26. maijs 

6. Reģistrēšanās ZZ Čempionātam

Pieteikšanās un mājasdarba iesniegšana sākas 2018. gada 26. februārī un ilgst līdz 25. marta plkst. 23:59. Lai pieteiktos dalībai ZZ Čempionātā, klases skolotājs/pieaugušais vai klases komandas Kapteinis reģistrējas mājaslapā www.zzcempionats.lv, izveidojot savas klases profilu un izpildot reģistrēšanās noteikumus.
Skolēniem - jāpievienojas savas klases profilam ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi.
Klases skolotājam/pieaugušajam- jāpievienojas klases profilam ar sociālo tīklu pasi vai e- pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi. Klases skolotājam/pieaugušajam - jāizdrukā vecāku atļaujas, jāizsniedz skolēniem, jāapkopo skolēnu vecāku aizpildītās atļaujas par dalību “ZZ Čempionātā 2018” (veidlapa pieejama klases kontā, sadaļā “vecāku atļaujas”) un jāievieto tās klases profilā līdz 25. marta plkst. 23:59.
Vecāku atļauju oriģināli glabājas pie klases skolotāja un nepieciešamības gadījumā “ZZ Čempionāta” organizatori var pieprasīt to oriģinālus. Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par to, ka ikviens klases skolēns, kurš piedalās “ZZ Čempionātā”, ir iesniedzis derīgu vecāku atļauju.
!Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt klases profilā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt klasei un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā „ZZ Čempionāta 2018” gaitā.
! Organizatoriem ir tiesības liegt klasei un visiem tās komandas dalībniekiem dalību “ZZ Čempionāta” turpmākajā gaitā, ja klases profilā līdz pieteikšanās posma beigām (2017. gada 25. marta plkst. 23:59) nav pievienotas derīgas vecāku atļaujas par dalību “ZZ Čempionātā”.
Reģistrējot klasi ZZ Čempionāts mājaslapā un izpildot reģistrācijas soļus, komanda saņem “Mājasdarba” uzdevumu.

7. Mājas darba uzdevums

Kopā ar “Mājas darba” uzdevumu klase saņem arī uzdevuma noteikumus un, sekojot norādēm, izpilda doto uzdevumu un augšupielādē savā klases profilā līdz 25. marta pusnaktij.
Uzdevums: Klases rekords.
Izdomāt jaunu, interesantu klases rekordu ZZ Čempionāta garā;
Uzrakstīt nelielu aprakstu par to, kāpēc izvēlējāties tieši tādu rekordu;
Īstenot rekordu dzīvē un iemūžināt to foto vai video formātā (līdz 20 sek).  Mājas darba vērtēšana Mājas darbs ir pirmais solis uz Finālu un tiek vērtēts ar punktiem. Mājas darbus vērtēs īpaši izveidota “ZZ Čempionāta” žūrija - “ZZ Čempionāta” organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.
- 0 punkti - uzdevums nav saprasts, nav izpildīts, nav iesniegts vai tā saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā izrādīta necieņa pret valsti, skolu, klasesbiedriem, skolotāju, apkārtējo vidi, ZZ Čempionāta organizatoriem.
- 20 punkti - pievienots rekorda idejas apraksts.
- 30 – 60 punkti - pievienots foto vai video, kas apliecina rekordu (materiālā redzama reāla darbība, rekorda uzstādīšanas mēģinājumi un rezultāts, redzama visa klase, piedalās skolotājs);
- Ekstra 20 punkti - rekorda ideja ir unikāla, radoša un atšķiras no citiem iesniegtajiem mājas darbiem.
Komandas 1.-4., 5.-6., 7.-9.,un 10.-12. klašu grupās iekļūst “ZZ Čempionāta” Pusfināla posmā, ņemot vērā mājas darbā iegūto punktu skaitu. Klases, kuras mājas darbu nebūs iesniegušas, netiek virzītas tālākai dalībai “ZZ Čempionāta” Pusfinālā.
Klase, kuras iesniegtajā mājasdarbā tiks izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiks diskvalificēta. Klase, kuras iesniegtajā mājasdarbā tiks atainota vardarbība vai neētiska rīcība, tiks diskvalificēta.

8. Pusfināls

ZZ Čempionāta 2018 Pusfināls norisināsies digitāli.
Klase savā klases kontā saņems Pusfināla uzdevumus, kurus pēc izpildīšanas vērtēs ZZ Čempionāta žūrija. 
ZZ Čempionāta Pusfināls norisināsies no 2018.gada 4. līdz 25.aprīlim  Pusfināla uzdevumu noteikumus un vērtēšanas kritērijus komandas saņems, uzsākot dalību Pusfinālā.
Izvērtējot Pusfināla rezultātus, tiek noskaidrotas komandas dalībai “ZZ Čempionāta 2018 Finālā”.  1.-4. klašu grupā 4 klases (viena klase katrā klašu grupā), kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu, saņēmušas augstāko vērtējumu, saņem ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju ZZ Čempionāta Finālā.

Visus ZZ Čempionāta Pusfinala uzdevumus vērtē “ZZ Čempionāta” žūrija - “ZZ Čempionāta” organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.
Žūrija katrā no uzdevumiem vērtē to, cik lielā mērā uzdotais uzdevums ir izpildīts un kā iesniegtais uzdevums atbilst ZZ Čempionāta mērķiem un vērtībām "Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū. Popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū."
Atgādinām, ka tie iesniegtie uzdevumi, kuros tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu vai iesniegtajos uzdevumos tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība, neatbilst ZZ Čempionāta merķiem un vērtībām.

9. Fināls

Fināla sacensībās tiek noskaidrotas Latvijā radošākās, draudzīgākās un aktīvākās klases. Tās klases, kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu un mājas darbā saņemto vērtējumu iegūst augstāko punktu skaitu
5.-6. klašu grupā 180 klases;
7.-9. klašu grupā 180 klases;
10.-12. klašu grupā 180 klases;
1.-4. klašu grupā 4 klases (viena klase katrā klašu grupā), kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu un saņemto vērtējumu par mājas darbu, iegūst augstāko punktu skaitu, saņem ielūgumu uz apbalvošanas ceremoniju ZZ Čempionāta Finālā. Fināla sacensību noteikumus un vērtēšanas kritērijus saņems tās komandas, kuras iekļūs “Finālā”.

10. Balvas

“ZZ Čempionāta” 1. vietas ieguvēji 10.-12. klašu grupās saņem Ceļojošo kausu.
Klasei ir tiesības paturēt ceļojošo kausu līdz 2019. gada “ZZ Čempionātam”. “ZZ Čempionāta” balvas saņem tikai tie apbalvotās klases skolēni, kuri reģistrēti dalībai “ZZ Čempionātā”, un klases skolotājs/oficiālais klases pārstāvis, kurš reģistrēts ZZ Čempionātam.
Apbalvotas tiek:
5.-6. klašu grupā apbalvotas tiek klases, kuras iegūst 1., 2., 3. vietu
7.-9. klašu grupā apbalvotas tiek klases, kuras iegūst 1., 2., 3. vietu
10.-12. klašu grupā apbalvotas tiek klases, kuras iegūst 1., 2., 3. vietu. 
1. - 4. klašu grupā apbalvotas tiek 4 klases (katrā klašu grupā viena klase, kura saņēmusi augstāko punktu skaitu Pusfinālā)
Papildus balvas Dalībniekiem: ZZ Čempionāta organizatori un sadarbības partneri visos ZZ Čempionāta posmos var piešķirt papildus balvas par īpašu radošumu, lieliski izpildītiem uzdevumiem, pozitīvu attieksmi, citiem sasniegumiem, kā arī, pārsteigumu balvas.
Skolotājiem: piesakot klasi dalībai “ZZ Čempionātā”, skolotājs uzņemas lielu darbu un atbildību. Tāpēc, novērtējot milzīgo skolotāju ieguldījumu, pieciem skolotājiem (vienam skolotājam no katra Latvijas plānošanas reģiona – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales) dāvināsim iedvesmojošu ceļojumu. Ceļojuma ieguvēji tiks noskaidroti izlozes kārtībā.

Citas sadaļas

11. Personas datu apstrāde

Personas datu operators ir SIA “Inspired Connect” reģ. nr.40103934855, Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011.
Personas datu apstrādes mērķi – “ZZ Čempionāta” dalībnieku reģistrācija, informēšana, tiešais mārketings, izsūtot informatīvos materiālus un īpašos piedāvājumus no pasākuma organizatoriem un partneriem.
Attiecīgajā sūtījumā tiks norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu ziņu saņemšanas.
Organizators mājaslapā paredz iespēju dalībniekam reģistrēties savas klases kontā ar savu sociālā tīkla pasi, tādējādi automātiski saņemot publiski pieejamo informāciju.
Dalībnieka vecākiem/aizbildņiem ir tiesības prasīt, lai dalībnieka personas datus papildina, labo, pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos.
Organizators pasākuma laikā var uzņemt foto un video materiālus, kuros var būt redzams dalībnieks.
Uzņemtie un pasākuma norises laikā (Pieteikšanās, Pusfināla, Fināla posmos un uzdevumos) tapušie materiāli var tikt izmantoti pasākuma un aktivitāšu publicitātes un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā tie var tikt publicēti organizatora un sadarbības partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv, instagram.com un facebook.com, u.c.).
Organizatori nav atbildīgi par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats dalībnieks ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem. “ZZ Čempionāta” mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili jeb “cookies” – sīkāk lasīt cookies politiku.

12. Citi noteikumi

Pasākuma organizatoriem ir tiesības Nolikumu papildināt.

13. Kontakti

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties