Nolikums

ZZ Čempionāta dalībnieki un komandas

1. Kas ir “ZZ Čempionāts”?

ZZ Čempionāts ir sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos 5. līdz 12. klašu skolēniem no visas Latvijas. ZZ Čempionāts 2019. gadā aizvadīs jau 13. sezonu un katru gadu pasākuma norisē plāno iesaistīt ap 30 000 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem un novadiem.

2. “ZZ Čempionāta” mērķi

Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību, draudzību Latvijas skolēnu vidū, attīstīt spējas sadarboties komandā, kā arī palīdzēt skolēniem atklāt sevī līderības prasmes un attīstīt tās. Popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

3. “ZZ Čempionāta” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele 2” un zīmols “Zelta Zivtiņa” sadarbībā ar SIA “Inspired”. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus.

4. “ZZ Čempionāta” dalībnieki un komandu veidošana

Komandu var veidot 5. līdz 12. klašu skolēni no visas Latvijas – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā - 10) kopā ar klases skolotāju/pieaugušo*.

*Klases skolotājs/pieaugušais var būt klases audzinātājs, cits skolotājs vai jebkurš pieaugušais, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ar skolas direktora rakstisku atļauju ir gatavs uzņemties atbildību par klasi. 

Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par ZZ Čempionāta Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu, atbalsta klasi ZZ Čempionāta norises laikā visos posmos, tai skaitā pavada klasi Fināla pasākuma laikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Minimālais skaits klases komandā ir 10 skolēnu. Ja komandā ir vairāk klasesbiedru, Klases kontā (www.zzcempionats.lv) var reģistrēties visi skolēni, kuri piedalīsies ZZ Čempionātā.

Visi Klases kontā reģistrētie klasesbiedri var iesaistīties uzdevumu izpildē un piedalīties ZZ Čempionāta Finālā. Tie klases skolēni, kuri nav reģistrējušies Klases kontā, ZZ Čempionātā nepiedalās un nevar pretendēt uz balvām. Gadījumā, ja klasē ir mazāk nekā 10 skolēnu, drīkst veidot apvienoto klašu komandu šādās klašu grupās: 5.-6. klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase.

ZZ Čempionāta norise

5. ZZ Čempionāta posmi īsumā

Pieteikšanās un Mājasdarba iesniegšana: no 2019. gada 18. februāra līdz 17. martam.
Pusfināls: no 2019. gada 25. marta līdz 21. aprīlim.
Solo čempionāts: no 2019. gada 23. aprīļa līdz 20. maijam.
Fināls: 2019. gada 23., 24., 25. maijā.

6. Reģistrēšanās ZZ Čempionātam

Pieteikšanās un Mājasdarba iesniegšana sākas 2019. gada 18. februārī un ilgst līdz 17. martam plkst. 23:59. Lai pieteiktos dalībai ZZ Čempionātā, klases skolotājs/pieaugušais vai klases komandas Kapteinis reģistrējas mājaslapā www.zzcempionats.lv, izveidojot savas Klases kontu un izpildot reģistrēšanās noteikumus.

Skolēniem jāpievienojas savas Klases kontam ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi. Klases skolotājam/pieaugušajam jāpievienojas Klases kontam ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi.

Klases skolotājam/pieaugušajam jāizdrukā vecāku atļaujas forma, jāizsniedz skolēniem, jāapkopo skolēnu vecāku aizpildītās atļaujas par dalību ZZ Čempionātā 2019 (veidlapa pieejama klases kontā, sadaļā “Vecāku atļaujas”) un jāievieto tās Klases kontā līdz 17. marta plkst. 23:59. Vecāku atļauju oriģināli glabājas pie klases skolotāja/pieaugušā un nepieciešamības gadījumā ZZ Čempionāta organizatori var pieprasīt uzrādīt to oriģinālus.

Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par to, lai ikviens klases skolēns, kurš piedalās ZZ Čempionātā, ir iesniedzis derīgu vecāku atļauju.

! Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt Klases kontā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt klasei un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā ZZ Čempionāta 2019 gaitā.

! Organizatoriem ir tiesības liegt klasei un visiem tās komandas dalībniekiem dalību ZZ Čempionāta 2019 turpmākajā gaitā, ja Klases kontā līdz pieteikšanās posma beigām (2017. gada 17. marta plkst. 23:59) nav pievienotas derīgas vecāku atļaujas par dalību ZZ Čempionātā. Reģistrējot klasi ZZ Čempionāta mājaslapā un izpildot reģistrācijas soļus, komanda saņem Mājasdarba uzdevumu.

7. Mājas darba uzdevums

Kopā ar Mājasdarba uzdevumu klase saņem arī uzdevuma noteikumus un, sekojot norādēm, izpilda doto uzdevumu un augšupielādē savā Klases kontā līdz 17. marta pusnaktij.
Uzdevums: Izdomāt un nofilmēt savu unikālo klases “uzvaras kustību”. Klases uzdevums ir izdomāt jaunu, unikālu klases uzvaras kustību, kas jāiemūžina 15 sekunžu garā video (tehniskie parametri ir norādīti pie uzdevuma).

Pavadījumam ieteicams izmantot mūziku, kas pieejama Mājasdarba sadaļā (var izmantot arī citu mūziku, ja vēlas), savai kustībai arī jāizdomā unikāls nosaukums. Video ir jāpiedalās visai klases komandai!

Mājas darba vērtēšana ir pirmais solis uz Finālu un tiek vērtēts ar punktiem. Mājas darbus vērtēs īpaši izveidota ZZ Čempionāta žūrija - ZZ Čempionāta organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.

Punktu piešķiršana:
- 0 punkti - uzdevums nav saprasts, nav izpildīts, nav iesniegts vai tā saturā ir attēlotas šī Nolikuma 11. punktā minētās darbības.
- 20 punkti - ir pievienots uzvaras kustības nosaukums.
- 30-60 punkti - pievienots video, kurā redzama klases uzvaras kustība (materiālā redzama reāla darbība, redzama visa klase, piedalās skolotājs, kustība ir pārdomāta, saprotama un to veic visa klase);
- Papildu 20 punkti – uzvaras kustība ir unikāla, radoša un atšķiras no citiem iesniegtajiem Mājasdarbiem, kā arī jau esošām interneta vidē populārām kustībām.

Komandas 5.-6., 7.-9.,un 10.-12. klašu grupās iekļūst ZZ Čempionāta Pusfināla posmā, ņemot vērā Mājasdarbā iegūto punktu skaitu. Klases, kuras mājas darbu nebūs iesniegušas, netiek virzītas tālākai dalībai ZZ Čempionāta Pusfinālā.

Par Mājasdarba izpildi saņemtie punkti tiks iekļauts kopējā punktu skaitā un ietekmēs Grand Prix ieguvēju katrā klašu grupā. Klase, kuras iesniegtā Mājasdarbā saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst ZZ Čempionāta mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības ZZ Čempionātā.

8. Pusfināls

ZZ Čempionāta 2019 Pusfināls norisināsies digitāli mājaslapā www.zzcempionats.lv.

Klase savā Klases kontā saņems Pusfināla uzdevumus, kurus pēc izpildīšanas vērtēs ZZ Čempionāta žūrija. ZZ Čempionāta Pusfināls norisināsies no 2019. gada 25. marta līdz 21. aprīlim.

Pusfināla uzdevumu noteikumus un vērtēšanas kritērijus komandas saņems, uzsākot dalību Pusfinālā. Izvērtējot Pusfināla rezultātus, tiek noskaidrotas komandas dalībai ZZ Čempionāta 2019 Finālā. Visus ZZ Čempionāta Pusfināla uzdevumus vērtē žūrija - ZZ Čempionāta organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.

Žūrija katrā no uzdevumiem vērtē to, cik lielā mērā uzdotais uzdevums ir izpildīts un kā iesniegtais uzdevums atbilst ZZ Čempionāta mērķiem un vērtībām. Skat. Nolikuma 2. punktu. Punktu skaits, kuru klase iegūs par visiem Pusfināla uzdevumiem, tiks iekļauts kopējā punktu skaitā un ietekmēs Grand Prix ieguvēju katrā klašu grupā.

Atgādinām – ja iesniegtā uzdevuma saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst ZZ Čempionāta mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības ZZ Čempionātā.

9. Solo čempionāts

Solo čempionāts ir papildu aktivitāte, kas risināsies digitāli mājaslapā www.zzcempionats.lv uzreiz pēc Pusfināla noslēguma un nav obligāta visiem ZZ Čempionāta dalībniekiem.

Solo čempionāta rezultāti neietekmēs ZZ Čempionāta Mājasdarba, Pusfināla vai Fināla rezultātus. Solo čempionātā skolēniem nav jāveido klašu komandas, katrs var piedalīties atsevišķi un pretendēt uz vērtīgām balvām. Solo čempionātā var piedalīties visi Latvijas skolēni bez vecuma ierobežojuma no 1. līdz 12. klasei.

Piedalīties var arī tie, kuri pirms tam nav reģistrējušies ZZ Čempionātam, nav nevienas klases komandas dalībnieki un nepiedalās 2019. gada ZZ Čempionātā. Solo čempionāts norisināsies no 23. aprīļa līdz 20. maijam divos posmos. Pirmajā posmā skolēni atbild uz testa jautājumiem un uzdevumiem, krājot punktus. Testi tiks sadalīti sērijās – katru testu sēriju piedāvās kāds no ZZ Čempionāta partneriem. Katras testu sērijas beigās tiks noteikti labākie dalībnieki, kuri saņems veicināšanas balvas no ZZ Čempionāta partneriem. Solo čempionāts noslēgsies ar lielo Fināla Testu, kurš būs pieejams izpildei tikai vienu dienu – 20. maijā. Visu testu sēriju un Fināla Testa rezultātu kopsumma noteiks Solo čempionāta uzvarētāju, kurš balvā saņems pilnībā apmaksātu divu nedēļu angļu valodas nometni Portugālē.

10. Fināls

Fināla sacensībās tiek noskaidrotas Latvijā radošākās, draudzīgākās un aktīvākās klases. Tās klases, kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu un Mājasdarbā saņemto vērtējumu, iegūst augstāko punktu skaitu un nonāk Finālā. 5.-6. klašu grupā 180 klases;7.-9. klašu grupā 180 klases;10.-12. klašu grupā 180 klases;Fināla sacensību noteikumus un vērtēšanas kritērijus saņems tās komandas, kuras iekļūs Finālā.

11. Balvas

Mājasdarba posmā klases, kuras iegūs vismaz 20 punktus, kvalificēsies Pusfinālam.Pusfināla posmā iegūto punktu summa kopā ar Mājasdarbā iegūtajiem punktiem noteiks 180 labākās klases katrā klašu grupā, kuras kvalificēsies Finālam.Fināla posmā tiks noteiktas klases no katras klašu grupas, kas saņēmušas visvairāk punktus:

5.-6. klašu grupā tiek apbalvoti: 1. vietas ieguvēji starp 5. klasēm; 1. vietas ieguvēji starp 6. klasēm.
7.-9. klašu grupā tiek apbalvoti: 1. vietas ieguvēji starp 7. klasēm; 1. vietas ieguvēji starp 8. klasēm; 1. vietas ieguvēji starp 9. klasēm.
10.-12. klašu grupā tiek apbalvoti: 1. vietas ieguvēji starp 10. klasēm; 1. vietas ieguvēji starp 11. klasēm; 1. vietas ieguvēji starp 12. klasēm.

Fināla posmā katrā klašu grupā tiks noteikta arī viena klase, kas saņems Grand Prix jeb ZZ Čempionāta 2019 absolūtā uzvarētāja goda titulu. Šie uzvarētāji tiks noteikti, summējot punktus, kas iegūti, pildot Mājasdarba, Pusfināla un Fināla uzdevumus.

Grand Prix saņems viena 5.-6. klašu grupā;7.-9. klašu grupā;10.-12. klašu grupā – šīs klašu grupas Grand Prix saņēmēji iegūs arī ZZ Čempionāta ceļojošo kausu un tiesības to paturēt līdz ZZ Čempionāta 2020. gada sezonai.

Papildu balvas dalībniekiem: ZZ Čempionāta organizatori un sadarbības partneri visos ZZ Čempionāta posmos var piešķirt papildu un pārsteiguma balvas par īpašu radošumu, lieliski izpildītiem uzdevumiem, pozitīvu attieksmi, citiem sasniegumiem. Skolotājiem: piesakot klasi dalībai ZZ Čempionātā, skolotājs uzņemas lielu darbu un atbildību. Tāpēc, novērtējot milzīgo skolotāju ieguldījumu, pieciem skolotājiem (vienam skolotājam no katra Latvijas plānošanas reģiona – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Latgales, Zemgales) dāvināsim iedvesmojošu piedzīvojumu. Piedzīvojuma ieguvēji tiks noskaidroti izlozes kārtībā.

Citas sadaļas

12. Personas datu apstrādes noteikumi

Šie Personas datu apstrādes noteikumi satur informāciju par Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu “ZZ Čempionāts” pasākuma ietvaros veikto personas datu apstrādi (turpmāk – “pasākums”) un tīmekļa vietnes www.zzcempionats.lv  (turpmāk -  tīmekļa vietne) piekļuves nodrošināšanu. “ZZ Čempionāts” organizators un datu apstrādes pārzinis ir SIA “TELE2”, vienotās reģistrācijas nr.:40003272854, juridiskā adrese: Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004 (turpmāk– “Organizators”, “mēs”, “mums” un “mūsu”). 

Personas datu apstrādes nolūki

Lai nodrošinātu pasākuma norisi, mēs veicam personas datu apstrādi šādiem, konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem:  

Atbildes sniegšana uz informācijas pieprasījumu

Lai sniegtu atbildes uz tīmekļa vietnes kontaktformā sniegtajiem jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem, tiek apstrādāti tādi dati kā vārds, uzvārds, e-pasts, skolas un klases nosaukums un brīvprātīgi sniegtā informācija. 

Pasākuma dalībnieku reģistrācija

Lai nodrošinātu piedalīšanos pasākumā,  tiek apstrādāts dalībnieka un skolotāja- vārds, uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs, skola un mācību klase,   Reģistrācija dalībai pasākumā tiek veikta caur tīmekļa vietni www.zzcempionats.lv, reģistrējoties ar savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Organizators mājaslapā paredz iespēju dalībniekam reģistrēties savas klases kontā ar savu sociālā tīkla pasi, tādējādi automātiski saņemot Jūsu sociālā tīkla profila datus kā – vārds, uzvārds, e-pasts, profila attēls.  Dalība pasākumā tiek nodrošināta tikai pēc dalībnieku vecāku/aizbildņu atļauju saņemšanas, kurā vecāki/aizbildņi sniedz piekrišanu bērna dalībai. Aptaujās tiek apstrādāti tādi dati kā – dalībnieka vārds, uzvārds; vecāku/aizbildņu vārds, uzvārds un paraksts. 

Pasākuma dalībnieku detalizētāka informēšana par pasākuma norisi, kārtību un rezultātiem

Lai nodrošinātu pasākuma organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņu tiek apstrādāts dalībnieka un skolotāja – vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs. 

Tiešā mārketinga veikšana

Lai izsūtītu informatīvus materiālus un informāciju par pasākuma Organizatora un sadarbības partneru īpašajiem piedāvājumiem, tiek apstrādāts dalībnieka un skolotāja– vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.Vēršam uzmanību, ka attiecīgajā izsūtnē tiks norādīta iespēja atteikties no turpmākas šādu ziņu saņemšanas.  

Pasākuma publicitāte, popularizēšana un sabiedrības informēšana

Pasākuma laikā var tikt veikta foto un video uzņemšana, kuros var būt redzams dalībnieks, skolotājs un pasākuma apmeklētājs.Organizators nav atbildīgs par tiem uzņemtajiem un publicētajiem foto un video materiāliem, ko veicis pats dalībnieks un pasākuma apmeklētājs ar savām ierīcēm un no saviem datu nesējiem. 

Dalībnieku iesniegto un pasākuma laikā tapušo materiālu apstrāde

Uzņemtie un pasākuma norises laikā (pieteikšanās, pusfināla, fināla posmos un uzdevumos) tapušie materiāli var tikt izmantoti pasākuma un aktivitāšu publicitātes nodrošināšanai un reklāmas materiālu veidošanai, tai skaitā, tie var tikt publicēti Organizatora un  partneru mājas lapās un sociālajos tīklos (piemēram, draugiem.lv,instagram.com, facebook.com u.c.). 

Personas datu nodošana

Lai nodrošinātu sekmīgu pasākuma norisi, Organizators var nodot dalībnieku, skolotāju un pasākuma apmeklētāju personas datus  uzticamiem sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Organizatora uzdevumā. Personas dati tiek nodoti tikai tiem sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, ar kuriem ir noslēgts datu apstrādes līgums, nosakot stingras prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

Sīkdatņu izmantošana tīmekļa vietnēKas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek saglabāts jūsu datorā. Tas tiek lietots, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājas lapu, piemēram, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt zzcempionats.lv  un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits. Šī teksta datne nav kaitīga, nevar saturēt vīrusu vai programmas kodu, un to nav iespējams saistīt ar konkrētu personu vai IP adresi. 

Kam tiek izmantotas sīkdatnes?

Mēs esam ieinteresēti iegūt šo informāciju, lai varētu uzlabot jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad apmeklējat zzcempionats.lv, tiek lietotas sīkdatnes.​ (t.sk. analītiskās sīkdatnes).​ 

Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu?

Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Atsaucot piekrišanu sīkdatņu ievākšanai mājaslapā vai atslēdzot sīkdatņu ievākšanu pārlūkā, jūs varat pārtraukt informācijas iegūšanu un izmantošanu, bet, ja jūs tā izdarīsiet visiem sīkdatņu veidiem, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot šīs mājaslapas funkcijas.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.
Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org.Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes: 

Facebook

Šī mājaslapa izmanto analītiskās sīkdatnes, pixel un citas tehnoloģijas, ko nodrošina Facebook, Inc. (“Facebook”), kas ļauj iegūt vai izgūt informāciju no mājaslapas un citām interneta lapām, bet šo informāciju var izmantot Facebook, lai nodrošinātu reklāmu statistikas uzkaiti un plānošanu.  

Google Analytics
Google Analytics sīkdatne katram tīmeļa vietnes lietotājam piešķir unikālu identifikatoru (UI), apkopo statistiku par to rīcību tīmekļa vietnē un seko, lai identificētu to visās ierīcēs, kuras tiek izmantotas, lai piekļūtu Tele2 tīmekļa vietnei. Tele2 tīmekļa lapu iestatījumos Google Analytics reģistrētie dati ir anonīmi. 

Google Tag Manager
Google tagu pārvaldnieks ir skriptu apstrādes rīks, ar kura palīdzību dažāda veida skripti, tai skaitā tie, kas var būt saistīti ar sīkdatnēm, tiek ievietoti tīmekļa vietnē, netraucējot labu tīmekļa vietnes ātrdarbību. 

Adform
Reklāmas platforma, kas apkopo datus, lai izmērītu reklāmu ietekmi un to, ko apmeklētājs dara tīmekļa vietnē pēc tam, kad ir redzējis reklāmu. Adform tiek izmantota arī, lai identificētu vietnes apmeklētāju interesi par konkrētu produktu un rādītu piemērotākas reklāmas konkrētām mērķauditorijām.
Plašāka informācija par Adform apkopojamajiem datiem ir pieejama AdForm tīmekļa vietnē .

DoubleClick
Doublecklick Campaign Manager integrācija tiek izmantota atkārtotā mārketinga un reklamēšanas pārskatu aktivizēšanai analītikā, satura mārketinga optimizācijai, meklētājprogrammu mārketinga optimizācijai. 

Tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Pasākuma dalībniekiem, skolotājiem, viņu vecākiem/aizbildņiem  un apmeklētājiem saskaņā atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem ir tiesības piekļūt saviem datiem, prasīt to labošanu vai dzēšanu, ierobežot savu personas datu apstrādi, u.c..    

Nobeiguma noteikumi

Dalībnieks un skolotājs reģistrējot dalību pasākuma, apliecina, ka ir iepazinies ar personas datu apstrādes noteikumiem un ir informēts par savu personas datu apstrādi. Lai uzdotu sev interesējošus jautājumus un iegūtu detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, rakstiet uz . Sīkāku informāciju par TELE2 veikto datu apstrādi, lasīt: https://www.tele2.lv/tele2-privatuma-politika/.Par Personas datu apstrādes noteikumos veiktajām izmaiņām mēs jūs informēsim, aktuālo noteikumu redakciju publicējot tīmekļa vietnē www.zzcempionats.lv. Izmaiņas Personas datu apstrādes noteikumos stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi.

13. Komandu diskvalificēšana

Ja Mājasdarba vai Pusfināla laikā klases komanda iesniedz uzdevumu, kura saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, kurā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība, tas neatbilst ZZ Čempionāta mērķiem un vērtībām, attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības ZZ Čempionātā.

14. Kontakti

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties