Nolikums

Zelta Zivtiņas Čempionāta dalībnieki un komandas

1. Kas ir “Čempionāts 2022”?

"Zelta Zivtiņas Čempionāts" ir sporta un prāta spēles, draudzīga sāncensība radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos 5. līdz 12. klašu skolēniem no visas Latvijas. Čempionāts 2022. gadā aizvadīs jau 16. sezonu un katru gadu pasākuma norisē iesaistās aptuveni 30 000 skolēnu no visiem Latvijas reģioniem un novadiem.

2. “Čempionāta 2022” mērķi

Veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū. Čempionāta aktivitātes un uzdevumi mudina jauniešus uz aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu, attīsta līderības, sadarbības un komunikācijasprasmes un vispārēju personības izaugsmi.

3. “Čempionāta 2022” organizatori

Pasākuma galvenie organizatori un iedvesmotāji ir SIA “Tele 2” un zīmols “Zelta Zivtiņa” sadarbībā ar SIA “Inspired”. Pasākuma organizatoriem ir tiesības piesaistīt citus sadarbības partnerus.

4. “Čempionāta 2022” dalībnieki un komandu veidošana

Komandu var veidot 5. līdz 12. klašu skolēni no visas Latvijas – vienas klases skolēni (minimālais skolēnu skaits klases komandā - 10) kopā ar klases skolotāju/pieaugušo*.

*Klases skolotājs/pieaugušais var būt klases audzinātājs, cits skolotājs vai jebkurš pieaugušais, kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu un ar skolas direktora rakstisku atļauju ir gatavs uzņemties atbildību par klasi. 

Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par Čempionāta Nolikumā minēto noteikumu ievērošanu, atbalsta klasi Čempionāta norises laikā visos posmos, tai skaitā pavada klasi Fināla pasākuma laikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Minimālais skaits klases komandā ir 10 skolēnu. Ja komandā ir vairāk klasesbiedru, Klases kontā var reģistrēties visi skolēni, kuri piedalīsies Čempionātā.

Visi Klases kontā reģistrētie klasesbiedri var iesaistīties uzdevumu izpildē un piedalīties Čempionāta Finālā. Tie klases skolēni, kuri nav reģistrējušies Klases kontā, Čempionātā nepiedalās un nevar pretendēt uz balvām. Gadījumā, ja klasē ir mazāk nekā 10 skolēnu, vienas skolas ietvaros drīkst veidot apvienoto klašu komandu šādās klašu grupās: 5.-6. klase, 7.-9. klase, 10.-12. klase.

Zelta Zivtiņas Čempionāta norise

5. "Čempionāta 2022" posmi īsumā

Pieteikšanās un Mājasdarba iesniegšana: no 2022. gada 21. marta līdz 4. aprīlim (plkst. 23.59)
Pusfināls (norisināts digitāli): no 2022. gada 5. aprīļa līdz 20. aprīlim (plkst. 23.59)
Fināls (klātienes pasākums): pēc grafika, laika posmā 09. maija līdz 27. maijam. Čempionāta 2022 Finālā katrā klašu grupā piedalās 40 stiprākās, attapīgākās, radošākās un rezultatīvākās komandas. Fināla posmam tiks veidots grafiks un laika posmā no 9. līdz 27. maijam katru darba dienu klātienē tiksies 8 klases, lai piedzīvotu un izbaudītu dienu Čempionātā.

6. Reģistrēšanās "Čempionātam 2022"

Pieteikšanās un Mājasdarba iesniegšana sākas 2022. gada 21. martā un ilgst līdz 4. aprīļa plkst. 23.59. Lai pieteiktos dalībai Čempionātā, klases skolotājs/pieaugušais vai klases komandas Kapteinis reģistrējas mājaslapā www.zzcempionats.lv, izveidojot savas Klases kontu un izpildot reģistrēšanās noteikumus.

Skolēniem jāpievienojas savas Klases kontam ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi. Klases skolotājam/pieaugušajam jāpievienojas Klases kontam ar sociālo tīklu pasi vai e-pastu un jāizpilda reģistrēšanās noteikumi.

Klases skolotājam/pieaugušajam jāizdrukā vecāku atļaujas forma, jāizsniedz skolēniem, jāapkopo skolēnu vecāku aizpildītās atļaujas par dalību Čempionātā 2022 (veidlapa pieejama klases kontā, sadaļā “Vecāku atļaujas”) un jāievieto tās Klases kontā līdz 4. aprīļa plkst. 23.59. Vecāku atļauju oriģināli glabājas pie klases skolotāja/pieaugušā un nepieciešamības gadījumā Čempionāta organizatori var pieprasīt uzrādīt to oriģinālus.

Klases skolotājs/pieaugušais ir atbildīgs par to, lai ikviens klases skolēns, kurš piedalās Čempionātā, ir iesniedzis derīgu vecāku atļauju.

! Organizatoriem ir tiesības pārbaudīt Klases kontā uzrādīto datu pareizību un nepareizu datu uzrādīšanas gadījumā liegt klasei un tās dalībniekiem piedalīties turpmākajā Čempionāta 2022 gaitā.

! Organizatoriem ir tiesības liegt klasei un visiem tās komandas dalībniekiem dalību Čempionāta 2022 turpmākajā gaitā, ja Klases kontā līdz pieteikšanās posma beigām (2022. gada 4. aprīļa plkst. 23.59) nav pievienotas derīgas vecāku atļaujas par dalību Čempionātā. Reģistrējot klasi Čempionāta mājaslapā un izpildot reģistrācijas soļus, komanda saņem Mājasdarba uzdevumu.

7. Mājasdarba uzdevums

Kopā ar Mājasdarba uzdevumu klase saņem arī uzdevuma noteikumus un, sekojot norādēm, izpilda doto uzdevumu un augšupielādē savā Klases kontā līdz 4. aprīļa pusnaktij.

Uzdevums: Atspoguļot klases vērtības. Klasei jāliek galvas kopā un jāizlemj, kas ir tās vērtības, kas jums kopā kā klasei ir aktuālas, svarīgas un kurām ticat no visas sirds! Jārada plakāts, kurā šīs vērtības parādītas. Jāuzņem attēls vai video (līdz 1:30min), kurā redzama klase, plakāts un kurā saprotams, kas ir klases vērtības un kā tās izpaužas jūsu ikdienas rīcībā. Kad attēls vai video uzņemts, tas jāpievieno Klases kontā sadaļā Mājasdarbs.

Mājasdarba vērtēšana ir pirmais solis uz Finālu un tiek vērtēts ar punktiem. Mājasdarbus vērtēs īpaši izveidota Čempionāta žūrija - Čempionāta organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.

Punktu piešķiršana (maksimālais iegūstamo punktu skaits- 100 punkti):
- 0 punkti - uzdevums nav saprasts, nav izpildīts, nav iesniegts vai tā saturā ir attēlotas šī Nolikuma 12. punktā minētās darbības.
- 10 punkti - ir pievienota klases bilde vai video, kas izpilda prasīto uzdevumu
- 10 punkti – attēlā/video redzams klases plakāts
- 40-65 punkti – attēlā/video ir redzama visa klase, ideja ir unikāla un atšķiras no pārējiem iesniegtajiem Mājasdarbiem.
- 10 punkti – attēlā/video redzama klases darbība un rīcība, kas ataino klases vērtības
- 10 punkti - iesniegtais attēls vai video ir kvalitatīvs
- 5 punkti – attēlā/video ir redzama arī skolotāja vai skolotājs
Komandas 5.-6., 7.-9.,un 10.-12. klašu grupās iekļūst Čempionāta Pusfināla posmā, ņemot vērā Mājasdarbā iegūto punktu skaitu. Klases, kuras Mājasdarbu nebūs iesniegušas, netiek virzītas tālākai dalībai Čempionāta Pusfinālā.

Par Mājasdarba izpildi saņemtie punkti tiks iekļauts kopējā punktu skaitā un ietekmēs klases iespējas nokļūt Finālā. Gadījumā, kad iesniegtā Mājasdarba saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst Čempionāta mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā.

8. Pusfināls

Čempionāta 2022 Pusfināls norisināsies digitāli mājaslapā www.zzcempionats.lv.

Klase savā Klases kontā saņems Pusfināla uzdevumus, kurus pēc izpildīšanas vērtēs Čempionāta žūrija. Čempionāta Pusfināls norisināsies no 2022. gada 5. aprīļa līdz 20. aprīļa plkst. 23.59.

Pusfināla uzdevumu noteikumus un vērtēšanas kritērijus komandas saņems, uzsākot dalību Pusfinālā. Izvērtējot Pusfināla rezultātus, tiek noskaidrotas komandas dalībai Čempionāta 2022 Finālā. Visus Čempionāta Pusfināla uzdevumus vērtē žūrija - Čempionāta organizatori, partneri, mediju eksperti un NVO pārstāvji.


Atgādinām – ja iesniegtā uzdevuma saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, tajā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība vai tas neatbilst Čempionāta mērķiem un vērtībām (skat. Nolikuma 2. punktu), attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā.

9. Fināls

Fināla sacensībās tiek noskaidrotas Latvijā radošākās, draudzīgākās un aktīvākās klases. Tās klases, kuras, izvērtējot Pusfinālā iegūto punktu skaitu un Mājasdarbā saņemto vērtējumu, iegūst augstāko punktu skaitu, nonāk Finālā. 

5.-6. klašu grupā 40 klases;
7.-9. klašu grupā 40 klases;
10.-12. klašu grupā 40 klases.

Fināla sacensību noteikumus un vērtēšanas kritērijus saņems tās komandas, kuras iekļūs Finālā.
Fināla sacensības norisināsies klātienē pēc īpaši izveidota grafika laika posmā no 9. maija līdz 27. maijam. Katrā Fināla norises dienā klātienē tiksies 8 klases, lai piedzīvotu un izbaudītu dienu Čempionātā.
Fināla sacensību laikā netiek ņemti vērā Mājasdarbā un Pusfinālā nopelnītie punkti, tāpēc klasei ir iespēja klātienē parādīt vislabāko rezultātu!
Fināla sacensības norisināsies atbilstoši valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot aktuālos epidemioloģiskos noteikumus un normas.

10. Balvas

Galveno balvu “Piedzīvojums kopā ar klasi” saņems stiprākā, drosmīgākā, saliedētākā un rezultatīvākā klase katrā klašu grupā. 10.- 12. klašu grupas uzvarētāji saņem arī Čempionāta ceļojošo kausu un tiesības to paturēt līdz nākamajai Čempionāta sezonai.

Čempionāta organizatoriem un sadarbības partneriem ir tiesības piešķirt klasēm veicināšanas, simpātiju un pārsteigumu balvas par īpašiem rezultātiem, radošumu un sasniegumiem.

Citas sadaļas

12. Komandu diskvalificēšana

Ja Mājasdarba vai Pusfināla laikā klases komanda iesniedz uzdevumu, kura saturs ir aizskarošs, aizvainojošs, nekorekts, kurā tiek izrādīta necieņa pret valsti, dabu, skolotājiem, vecākiem vai kādu citu sabiedrības grupu, tiek atainota vardarbība vai neētiska rīcība, tas neatbilst Čempionāta mērķiem un vērtībām, attiecīgā klases komanda tiek diskvalificēta no turpmākas dalības Čempionātā.

13. Kontakti

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties, rakstot uz 

Sadarbības un citu jautājumu gadījumā tel. 25337241 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)